tiistai 2. huhtikuuta 2013

Yhteisillä vesillä - tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen

Yhteisillä vesillä -hankkeen taustaa ja tavoitteita


Suomessa on tehty pitkään ja monipuolisesti vesiensuojelutyötä, mutta vesistöjen tila ei ole kaikilta osin parantunut. Tekemistä riittää erityisesti rehevöitymisen torjunnassa, ja siihen tarvitaan kaikkien tahojen yhteistyötä. Vesistöihin liittyvä toiminta ja toimijat ovat kuitenkin hajallaan ja suurin ongelma on vuorovaikutuksen puute.

Järven kanssa lähikosketuksessa oleva ranta-asukas, vesialueen omistaja, kalastaja, paikallisen suojeluyhdistyksen jäsen tai valuma-alueella toimiva elinkeinon harjoittaja näkevät muutokset veden laadussa käytännön tasolla. Heillä olisi halua ja resursseja toimia vesistön parhaaksi, mutta tietoa puuttuu. Usein kansalaisten itse toteuttamat kunnostustoimet, kuten ruoppaukset ja niitot, voivat olla asiantuntijoiden näkökulmasta jopa haitallisia vesistön tilalle.

Viranomaisilla on nykyään vain vähän resursseja kansalaisten neuvontaan ja kentällä tapahtuvaan opastukseen. Vesiasiat jakautuvat usean eri viraston tai viranomaisen toimialaan ja kansalaiset kokevat saavansa huonosti yhteyden oman vesistönsä asioita hoitaviin viranomaisiin.

Vesitutkimus on keskittynyttä ja tieto tutkimustuloksista kulkeutuu huonosti yliopistomaailman ulkopuolelle, sinne missä tietoa tarvittaisiin. Myös seurantatietojen saaminen voi olla hankalaa. Useista vesistöistä tuotetaan paljon mittaustuloksia ja raportteja, joissa oleva tieto ei ole kansalaisten tai päätöksentekijöiden saavutettavissa. Tietoa vesistä ja vesien tilasta on olemassa eri tahoilla ja lähteissä, mutta tiedonkulkua pitää tehostaa popularisoimalla julkaisuja ja aineistoja, parantamalla tiedon saatavuutta ja opastamalla ihmisiä tiedon ääreen.

Yhteisillä vesillä -hankkeessa aktivoidaan tiedon liikkumista eri vesialan toimijoiden välillä. Hankkeen osapuolilla on pitkäaikaista kokemusta vesienhoidosta ja seurannasta. Projektissa siirretään osapuolien kokemuksia, tuloksia ja vesistökatsauksia verkkoon kaikkien saataville siten muokattuna että tieto on helposti ymmärrettävää. Tiedonkulun tehostamiseksi nykyisiä tiedotuskanavia myös kehitetään edelleen

Hankkeessa myös opastetaan ja aktivoidaan ihmisiä hyödyntämään jo verkossa olevia tiedon lähteitä. Koulutuksesta hyötyvät tiedon löytäjien lisäksi ne tahot, jotka ovat aiemmin luoneet vesistötietoon liittyviä palveluita kaikkien saataville. Arvokas tieto kulkee ja välittyy näin paremmin ja luodut palvelut ovat tehokkaammassa käytössä.

Aktivointi ja koulutus tapahtuvat ihmisten kohtaamiseen ja henkilökohtaiseen opastukseen perustuvissa työpajoissa. Työpajoja järjestetään eri tasoisina sisältöisinä.
-Kansalaistyöpajoissa opetellaan etsimään omaan lähivesistöön liittyvää perustietoa olemassa olevista tietokannoista ja toisaalta tuottamaan luotettavaa ja hyvälaatuista tietoa verkkoon, mm Järviwiki-palveluun.
-Asiatuntijatyöpajoissa perehdytään erityisaiheisiin ja -tiedonlähteisiin, kuten avoimiin paikkatietopalveluihin ja kartta-aineistoihin.

Yhteisillä vesillä -hanketta hallinnoi Pyhäjärvi-instituutti ja sen muina toteuttajina ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Suomen Vesiensuojelyhdistysten Liitto ja alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys,Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö, Saimaan vesiensuojeluyhdistys, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys sekä Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti